ਹਾਲ ਔਫ ਫੇਮ

ਸਾਡੇ 'ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ' ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ALK ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੂਕੇ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ.

ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ!

Bernie/Ann/Jo - open gardens

Bernie/Ann/Jo - open gardens

Wellerfest - what a team

Wellerfest - what a team

Rick - cycling

Rick - cycling

Alex - Sky Dive

Alex - Sky Dive

Wellerfest - football match

Wellerfest - football match

Carol - Charity Ball

Carol - Charity Ball

Wellerfest - at the start

Wellerfest - at the start

Mary - charity bands night

Mary - charity bands night

Wellerfest -End to End

Wellerfest -End to End

Jenny - Zip Wire

Jenny - Zip Wire

Sian - Brighton Marathon

Sian - Brighton Marathon

Joey - 26 miles every month

Joey - 26 miles every month

Will - Half Marathon

Will - Half Marathon

Jenny & friends - winter dip

Jenny & friends - winter dip

Leanne - running 1000 miles

Leanne - running 1000 miles

Martin - Half Marathon

Martin - Half Marathon

Abseil - 21 ALKIES & friends

Abseil - 21 ALKIES & friends

Abseil - getting ready for the drop

Abseil - getting ready for the drop

Kate - Triathlon

Kate - Triathlon

Sush - Half Marathon

Sush - Half Marathon

Helen & Maria - Half Marathon

Helen & Maria - Half Marathon

Rosie & Holly - Cake Sale

Rosie & Holly - Cake Sale

Scott - Half Marathon

Scott - Half Marathon

Rich, Paul, Simon - Half Marathon

Rich, Paul, Simon - Half Marathon

Aaron - cycling

Aaron - cycling

George - Royal Parks Half Marathon

George - Royal Parks Half Marathon

Jane & Michael - Triathlon

Jane & Michael - Triathlon

Tom & Beth - 1M steps

Tom & Beth - 1M steps

Justine - Race night

Justine - Race night

Nicki - Jumble sale

Nicki - Jumble sale

Dan - Parachute jump

Dan - Parachute jump

Anna - Half marathon

Anna - Half marathon

Andy - Half marathon

Andy - Half marathon

Kim, Marion & Graham - Wing walk

Kim, Marion & Graham - Wing walk

Gwen & Friends - Loch Leven walk

Gwen & Friends - Loch Leven walk

Margaret - Running in January

Margaret - Running in January

Graham - Bridge holidays

Graham - Bridge holidays

Becky & Terry - Sky dive

Becky & Terry - Sky dive

Rachel, Amanda, Louise, Michelle, Heather, Daniel, Ralph & Chris - Tough Mudder

Rachel, Amanda, Louise, Michelle, Heather, Daniel, Ralph & Chris - Tough Mudder

Deb - Tough Mudder

Deb - Tough Mudder

Susie & Wayne - End to end cycle ride

Susie & Wayne - End to end cycle ride

Michael - Tennis tournament

Michael - Tennis tournament

Eight Alkies & Friends - Sky dive

Eight Alkies & Friends - Sky dive

Margaret - Serpentine swim

Margaret - Serpentine swim

Louise - Winter Wolf Run

Louise - Winter Wolf Run

Jess - Half marathon

Jess - Half marathon

Gemma & Nat - Raffle

Gemma & Nat - Raffle

Ben - Marathon

Ben - Marathon

Christine & Friends - Muddy Race for Life

Christine & Friends - Muddy Race for Life

Kensington Park Walk

Kensington Park Walk